Περιγραφή

ΦΑΡΜΑ ΠΑΛΥΒΟΣ | Στύρα | Νότια Εύβοια | Εκτροφή & Παραγωγή Ντόπιων Κρεάτων | Εύβοια | Πιστοποιημένο Σφαγείο | Εκτροφή Κρεάτων | Νέα Στύρα | Πραγωγή Ντόπιων Κρεάτων | Εύβοια | Ντόπια Κρέατα | Αρνιά Ελευθέρας Βοσκής | Νέα Στύρα | Διατίθεται Χώρος για  Σφαγείο σε Ιδιώτες | Εύβοια |Νότια Εύβοια | Στύρα | Notia Evia | Evia

Νέα Στύρα Έυβοια 

Tηλ: 2224041532 | Κιν: 6974337416

www.farma-palivos.eu

Ιστορικό

Το 1950 ο Γιώρ­γος Πα­λυ­βός ξε­κί­νη­σε με έ­να μι­κρό σταύ­λο, λί­γα μο­σχά­ρια και αρ­νιά, ή­ταν ο θε­μέ­λιος λί­θος για την οι­κο­γε­νεια­κή ε­πι­χεί­ρη­ση που ε­δρεύ­ει στα Στύ­ρα της Νό­τιας Εύ­βοιας.Η ε­μπει­ρί­α και η ε­πι­μο­νή του βελ­τί­ω­σαν τις συν­θή­κες ε­κτρο­φής σύμ­φω­να με τις σύγ­χρο­νες α­παι­τή­σεις.Τα προ­ϊ­ό­ντα της ε­κτρο­φής προ­σφέ­ρο­νται στον κα­τα­να­λω­τή α­πο το κρε­ο­πω­λείο και την τα­βέρ­να που βρί­σκο­νται στην πλα­τεί­α τωνΣτύ­ρων αλλά και στο κατάστημα του Β’ παραλιακού δρόμου των Νέων Στύρων.

   

  1. Σή­με­ρα  στην οι­κο­γε­νεια­κή ε­πι­χεί­ρη­ση κα­θή­κο­ντα α­νέ­λα­βαν οι γιοί τους Γιώρ­γος και Γιάν­νης.
  2. Ο γιός του Νί­κος α­νέ­λα­βε τα η­νί­α με τη σύ­ζυ­γό του Σο­φί­α το 1980 ε­φαρ­μό­ζο­ντας ό­σα μα­θή­τευ­σε κο­ντά στόν πα­τέ­ρα του.

Εκτροφή

  1. ΤΟ ΚΡΕ­ΑΣ ΠΑ­ΡΑ­ΓΕ­ΤΑΙ ΜΕ ΠΑ­ΡΑ­ΔΟ­ΣΙΑ­ΚΟ ΤΡΟ­ΠΟ
   Η Εύ­βοια κα­τέ­χει α­πο τα αρ­χαί­α χρό­νια την πρώ­τη θέ­ση στην Ελ­λά­δα στην παρα­γω­γή βο­εί­ου κρέ­α­τος.Ε­κτρέ­φο­νται μο­σχά­ρια, χοι­ρι­νά και α­μνο­ε­ρί­φια – αρ­νιά ε­λευ­θέ­ρας βο­σκής και τα ονομαστά κα­τσί­κια Καρύστου .Η σω­στή δια­τρο­φή των ζώ­ων δια­σφα­λί­ζει την ποιό­τη­τα.Το μο­σχα­ρί­σιο κρέ­ας (κόκ­κι­νο), εί­ναι πλού­σιο σε πρω­τε­ϊ­νες και σί­δη­ρο, στοιχεί­α α­πα­ραί­τη­τα στην κα­θη­με­ρι­νή δια­τρο­φή.
  2. Το ή­πιο κλί­μα δη­μιουρ­γεί τις ι­δα­νι­κές συν­θή­κες για πα­ρα­γω­γή υ­ψη­λής ποιότη­τας φυ­σι­κού κρέ­α­τος
  3. Οι τρο­φές εί­ναι α­πό­λυ­τα φυ­σι­κές χω­ρίς ορ­μό­νες και χη­μι­κά πρό­σθε­τα, ό­πως σα­νός βρώ­μης, κα­λα­μπό­κι και κρι­θά­ρι α­πο το μύ­λο μας.
  4. Στις σύγ­χρο­νες ε­γκα­τα­στά­σεις της φάρ­μ
   ας η ε­κτρο­φή α­κο­λου­θεί πα­ρα­δο­σιακούς ρυθ­μούς.

 

  1. Σφαγείο
  2. Η λει­τουρ­γί­α του σφα­γεί­ου στη­ρί­ζε­ται στην τε­λευ­ταί­α λέ­ξη της τε­χνο­λο­γίας σύμ­φω­να με τις προ­δια­γρα­φές της Ευ­ρω­πα­ϊ­κήςΈ­νω­σης. 
  3. Στους χώ­ρους του σφα­γεί­ου οι συν­θή­κες υ­γει­ι­νής εί­ναι αυ­στη­ρές, τα σφά­γεια ε­λέγ­χο­νται πά­ντοτε α­πο κτη­νί­α­τρο (κρε­ο­σκο­πι­κός έ­λεγ­χος) και ο­δη­γούνται α­μέ­σως στα ψυ­γεί­α απ’ ό­που δια­τί­θε­νται προς κα­τα­νά­λω­ση α­πό­λυ­τα ε­λεγ­μέ­να και υγιη.
   1. Ταβέρνα
  1. Στην τα­βέρ­να προ­σφέ­ρο­νται ποι­κι­λί­ες κρε­ά­των ψη­μέ­νων στα κάρ­βου­να,ό­πως πα­ϊ­δά­κια, μπι­φτέ­κια, ντό­πιο λου­κά­νι­κο με μο­να­δική γεύ­ση, μπρι­ζό­λες μο­σχα­ρί­σιες και χοι­ρι­νές.Στο κρε­ο­πω­λεί­ο θα βρεί­τε τα προ­ϊ­ό­ντα μας πά­ντο­τε φρέ­σκα.
  2. Η πα­ρά­δο­ση και η ποιό­τη­τα στε­γά­ζο­νται στο πε­τρό­κτι­στο οί­κημα στην πλα­τεί­α των Στύ­ρων.
  3. Το αρ­νί στη σού­βλα και το κο­κο­ρέ­τσι προ­σφέ­ρο
   υν γα­στρoμαγειρι­κές α­πο­λαύ­σεις

 

 

 

 

Xορηγός

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα 06:00 15:00
Τρίτη 06:00 15:00
Τώρα Ανοιχτά
Τετάρτη 06:00 15:00
Πέμπτη 06:00 15:00
Παρασκευή 06:00 15:00
Σάββατο 06:00 15:00
Κυριακή Κλειστά Κλειστά

Επικοινωνία